ReckonerOfTime

49 tekstów – auto­rem jest Rec­ko­nerOf­Ti­me.

W te­raźniej­szości naj­gor­sza jest świado­mość, że następne­go dnia Two­ja obec­ność może nie mieć znaczenia. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 grudnia 2012, 14:25

Miło usłyszeć po la­tach od kry­mina­lis­ty: "przep­raszam, za wy­bite zęby".
I zo­baczyć w je­go oczach praw­dzi­wy smu­tek i żal. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 listopada 2012, 09:30

Nie sztuką jest wy­jechać z Pol­ski żeby żyło nam się po pros­tu łat­wiej, ale sztuką jest po­godzić się z myślą, że w tym kra­ju żyje się znacznie trud­niej niż w po­zos­tałych krajach, [...] — czytaj całość

myśl • 20 maja 2012, 16:39

Możesz mieć wiele myśli, ale uczuć nie zmienisz... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 sierpnia 2011, 17:57

Cza­sami dob­rze jest udać się na dru­gi ko­niec świata i wy­nieść coś po­zytyw­ne­go z te­go. Jak na przykład to, że życie nie mu­si być tak przygnębiające, a ludzie tak smut­ni, jak w Pol­sce. Cza­sami wys­tar­czy mały uśmiech.

Poz­dro­wienia z Australii 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 sierpnia 2011, 14:25

Całe życie na kofeinie...
I ten czas, tak cho­ler­nie szyb­ko płynie... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 20 maja 2011, 06:52

Z biegiem cza­su i upływem lat uświado­miłem so­bie, że to My sa­mi tworzy­my so­bie rzeczy­wis­tość wokół siebie. I, że za pa­re lat będziemy w tej sa­mej rzeczy­wis­tości, w której jes­teśmy te­raz- tej sa­mej, bo włas­nej, tyl­ko czy in­nej, lepszej? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 marca 2011, 23:47

Boję się zasnąć, bo nie wiem czy jest sens zno­wu się budzić... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 26 grudnia 2010, 22:54

Cza­sami ciężko jest przełknąć życie przez ślinę, a co do­piero łapać je pełny­mi garściami...

Roads... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 9 grudnia 2010, 23:42

Każde­go dnia, zas­ta­nawiam się, ja­kie by było życie bez niespodzianek?


w tle: Odtwórz  

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 grudnia 2010, 23:30

ReckonerOfTime

"Wiara umacnia Nas w przekonaniach, sukcesy obfite w sile starań"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ReckonerOfTime

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność